วันอังคารที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2555

ความดีความชอบในการรับราชการ

ความดีความชอบ
ปีงบประมาณ ไม่ขึ้นขั้น ครึ่งขั้น หนึ่งขั้น ขั้นครึ่ง สองขั้น ปรับตามมติรัฐมนตรี หมายเหตุ
1 ม.ค.2525           2,205  
1 ต.ค.2527         2,765    
1 ม.ค.2532           4,200  
1 เม.ย. 2533           5,020 ให้ใช้บัญชี     พ.ศ.2533
1 เม.ย. 2535           7,200 บัญชี  1
1 ต.ค.2537         8,840    
1 ต.ค.2537           10,080 พรบ.เงินเดือน2538
1 เม.ย.2544       14,460     ข้อ  8
1 เม.ย.2547       20,120     ข้อ  8
1 ต.ค.2548       22,420     ข้อ  8
1 เม.ย.2549       22,860     ข้อ 7(1)  
1 ต.ค.2549       23,770     ข้อ  8
1 เม.ย.2550       24,230     ข้อ  8
1 ต.ค.2550       26,170      
               
               
               
               
               
               
               

ข้อมูลเครือญาติ

ข้อมูลของบิดา-มารดา
ที่ ชื่อ-สกุล ความสัมพันธ์ วัน/เดือน/ปีเกิด หมายเลขประจำตัวประชาชน เป็นบุตรของ
1 นายจันทร์  นามประกอบ บิดา 2473 3-3004-00545-64-2 นายเหล็ก-นางหลงมา
2 นางเมี้ยน  นามประกอบ มารดา 2477 3-3004-00545-65-1 นายจันทร์-นางคำ
  ของบุตร        
1 นายดำรง  นามประกอบ   10/09/02 3-3004-00545-66-9  
2 นางสมใจ  นามประกอบ     3-3004-00545-66-9  
3 นายอุทัย   นามประกอบ   05/01/2507 3-3004-00545-66-9  
4 นายประเทือง  นามประกอบ     3-3004-00545-66-9  
5 นางประทุม   นามประกอบ     3-3004-00545-66-9  
6 นางสมพิศ   นามประกอบ     3-3004-00545-66-9  
7 น.ส.วิไลวรรณ นามประกอบ     3-3004-00545-66-9  
8 นางพิศมัย   นามประกอบ     3-3004-00545-66-9  
           
           

การเป็นวิทยากร

ทำหน้าที่เป็นวิทยากร
ที่ วัน เดือน ปีที่เป็นวิทยากร เรื่องที่เป็นวิทยากร กลุ่มผู้เข้าอบรม จำนวน สถานที่ หลักฐาน
1 28-29 พ.ย.47 การอบรมการใช้สื่อ CAI ของชมรมครูปฐมวัย ครูปฐมวัยสพท.บร.4   ร.ร.อนุบาลพุทไธสง คำสั่ง สพท.บร
2 14-16 ธ.ค.48 การอบรมการทำสื่อ CAI ของโรงเรียนวัดท่าเยี่ยม คณะครูวัดท่าเยี่ยม      
      คณะครูบ้านแดง      
      คณะครูอนุบาลทรัพย์ปัญญา      
             
             
             
             
             
             
             
             

การเข้ารับการอบรม

การเข้ารับการฝึกอบรม
ที่ วัน เดือน ปี ที่เข้าอบรม เรื่องที่เข้าอบรม หน่วยงานที่จัด  สถานที่อบรม หลักฐานอ้างอิง
1 20-25เม.ย.2521 อบรมลูกเสือขั้นต้น รุ่นที่ 152/8(น.ม.) กองลูกเสือน.ม. ร.ร.บ้านหนองบัวทุ่ง หนังสือสำคัญทะเบียนเลขที่090
2 24-26ส.ค.2524 ความมั่นคงแห่งชาติ รุ่นที่43 กองอำนวยการ หอประชุมวุฒิ วุฒิบัตร
      ป้องกันการกระทำ จตุรงคการ  
      อันเป็นคอมมิวนิสต์    
3 21-28เม.ย.2529 ฝึกอบรมผู้บริหารสถานศึกษาระดับประถม มส.ธ.และสปช. ร.ร.แก่นอินทร์ สัมฤทธิ์บัตรเลขที่69(31)/2528(2)
          รหัส8282008641
4 14-19ส.ค.2532 พัฒนาการเรียนการสอน5กลุ่มประสบการณ์ สปอ.พุทไธสง หอประชุมอำเภอ วุฒิบัตรเลขที่ 85/2532
5 26-30มิ.ย.2533 อบรมครูเพื่อพฒนาการเรียนการสอน สปจและวค.บร. วค.บร. วุฒิบัตร
6 5-7ก.ย.2533 อบรมวิชาลูกเสือสำรองขั้นความรู้เบื้องต้น สปอ.พุทไธสง ร.ร.วัดสระบัว หนังสือสำคัญทะเบียนเลขที่052
7 8-10ก.ย.2533 อบรมวิชาลูกเสือสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น สปอ.พุทไธสง ร.ร.วัดสระบัว หนังสือสำคัญทะเบียนเลขที่052
8 27 ก.ค.2536 เพิ่มทักษะพัฒนาสาธารณสุขในโรงเรียน สปจและสสอ.บร.   สัมฤทธิบัตร
9 4-6ก.พ.2537 อบรมหลักสูตรพนักงานวิทยุสื่อสาร ศธ. สามัญศึกษาร้อยเอ็ด ร.ร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย วุฒิบัตร
10 24-3พ.ค.2539 อบรมการสอนภาษาอังกฤษระดับประถม กระทรวงศึกษา โรงแรมแสงรุ้ง วุฒิบัตร
11 5-7 ตุลาคม 2539 อบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์เบื้องต้น สปอ.พุทไธสง ศาลาประชาคม วุฒิบัตร
12 11-12 มิ.ย.2541 อบรมครูผู้สอนคณิตศาสตร์ชั้น ป.1 สปจ.บุรีรัมย์ หอประชุมบ้านใหม่ฯ วุฒิบัตร
13 17-19 ส.ค.2544 ปฏิรูปการศึกษา ก้าวหน้าสู่ปีที่3 สปช. ศูนย์การประชุมฯ แห่งชาติสิริกิติ์  วุฒิบัตร
14 3มิ.ย.-25มี.ค.2544 อบรมพัฒนาวิชาชีพครูตามเกณฑ์คุรุฯ2537 สปจ.บุรีรัมย์ ร.ร.อนุบาลพุทไธสง วุฒิบัตร
15 17-19 ส.ค.2544 ปฏิรูปการศึกษา ก้าวหน้าสู่ปีที่3 สปช. ศูนย์การประชุมฯ แห่งชาติสิริกิติ์  วุฒิบัตร
16 3มิ.ย.-25มี.ค.2544 อบรมพัฒนาวิชาชีพครูตามเกณฑ์คุรุฯ2537 สปจ.บุรีรัมย์ ร.ร.อนุบาลพุทไธสง วุฒิบัตรผู้อำนวยการการประถมศึกษาบุรีรัมย์
17 3มิ.ย.43-25มี.ค.44 อบรมพัฒนาวิชาชีพครูตามเกณฑ์คุรุฯ2537 คุรุสภาจังหวัดบร. ร.ร.อนุบาลพุทไธสง วุฒิบัตรผู้อำนวยการคุรุสภาจังหวัดบุรีรัมย์
18 27 กรกฎาคม2544 อบรมการบริหารงานประชาสัมพันธ์รุ่นที่2 สปจ.บุรีรัมย์ สปจ.บุรีรัมย์ เกียรติบัตรผอ.ปจ.บุรีรัมย์
19 21 กันยายน 2544 อบรมการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน กลุ่มร.ร.มัธยม ก.9 ร.ร.นาโพธิ์พิทยาคม วุฒิบัตร
20 21 ธันวาคม 2544 อบรมพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์แนวปฏิรูป หจก.สวัสดีพานิชย์ ราชภัฎบรัมย์ เกียรติบัตรหุ้นส่วนผู้จัดการหจก.สวัสดีพานิชย์
21 29 ก.ค.2546 อบรมเพื่อพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษ สถาบัน SRD ร.ร.อนุบาลพุทไธสง เกียรติบัตร
22 23-24ส.ค.2546 การพัฒนาครูผู้สอนเพื่อเสริมสร้างยุทธศาสตร์ ผอ.สพท.บร4 ร.ร.อนุบาลพุทไธสง วุฒิบัตร
23 23-24ส.ค.2546 อบรมสัมมนาการให้ความรู้แก่ประชาชน พรรค ทรท. สพท.บร 4 เกียรติบัตร
24 23-24ส.ค.2546 การพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ พรรค ทรท. สพท.บร 4 เกียรติบัตร
25 19ก.พ.2547 อบรมการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรฯ สพท.บร 4/ บ.อจท. สพท.บร 4 วุฒิบัตร
26 23ก.พ.2547 อบรมการวัดและประเมินผลแบบใหม่ โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม หนังสือเวียน
27 29-30 มี.ค.2547 การเขียนแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการรุ่น2 ม.รามคำแหง ม.รามคำแหง บร. วุฒิบัตร
28 15มี.ค.-30เม.ย.47 อบรมทางไกล "ครูปฏิรูป"สพฐ. สพฐ. ร.ร.อนุบาลพุทไธสง วุฒิบัตร
29 5 เมษายน 2547 อบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒฯ ษมาคมครูพุทไธสง ร.ร.พุทไธสง วุฒิบัตร
30 13-14 ก.ค.2547 อบรมโครงการพัฒนาบุคลากรในระบบการดูแลเด็ก รพ.พุทไธสง รพ.พุทไธสง เกียรติบัตร
31 1-3 ก.ย.2548 อบรมการใช้โปรแกรม M-obecและB-obec สพท.บร.4 สพท.บร.4 คำสั่ง 
32 11 กันยายน 2547 อบรมความรู้ทางกฏหมายและสิทธิเสรีภาพฯ กระทรวงยุติธรรม ร.ร.พุทไธสง วุฒิบัตร
33 7 พ.ย.2547 อบรมการใช้งานโปรแกรม  student 44 สพท.บร.4 สพท.บร.4 คำสั่ง 
34 28-29 ธ.ค.2547 อบรมการใช้สื่อ CAI ชมรม"ครูปฐมวัย" สพท.บร.4 ร.ร.อนุบาลพุทไธสง คำสั่ง / วุฒิบัตร
35 14-16ธ.ค.2548 อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้คอมพิวเตอร์ โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม วุฒิบัตร
36 17-19 ม.ค.2549 อบรมการใช้งานโปรแกรมARCVIEW3.2 สพท.บร.4 ห้องแผน สพท. คำสั่ง
37 25ม.ค.2549 อบรมการทำวิทยะฐานะ สพท.บร.4 ร.ร.อนุบาลพุทไธสง คำสั่ง 
38 30เม.ย.-6พ.ค.49 อบรมโครงการปฏิบัติธรรมพิเศษ รุ่น225 สพท.บร.4 สวนพนาวัฒน์เชียงใหม่ ประกาศนียบัตร รุ่น 225
39 6-8ก.ค.2549 อบรม"ค่ายคุณธรรมนำชีวิตพิชิตเอดส์" โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม คำสั่ง/วุฒิบัตร
40 1สิหาคม2549 อบรมการใช้งานโปรแกรมOUC สพท.บร.4 ห้องโสตฯร.ร.พุทไธสง คำสั่ง
41 8สิหาคม2549 ประชุมทางวิชาการปีแห่งการปฏิรูปการเรียนการสอน สพท.บร.4 ร.ร.อนุบาลพุทไธสง คำสั่ง
42 16สิหาคม2549 อบรมเธรรมะ ณ วัดป่าคูเมือง สพท.บร.4 วัดป่าคูเมือง คำสั่ง
43 2มีนาคม2550 อบรมระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง สพท.บร.4 หอประชุมรร.พุทไธสง คำสั่ง
44 9มีนาคม2550 อบรมการคำนวณต้นทุนผลผลิต สพท.บร.4 ห้องโสตฯร.ร.พุทไธสง คำสั่ง
45 4 พฤษภาคม2550 อบรมโครงการICTของเขตพื้นที่ สพท.บร.4 ห้องโสตฯร.ร.พุทไธสง คำสั่ง
46 22พฤษภาคม2550 อบรมโปรแกรมsmisของเขตพื้นที่ สพท.บร.4 ห้องคอมฯร.ร.อนุบาล คำสั่ง
47 28พฤษภาคม2550 อบรมโปรแกรมsmisของเขตพื้นที่ สพท.บร.4 ห้องโสตฯร.ร.พุทไธสง คำสั่ง
48 13 พฤศจิกายน2550 อบรมการติดตั้งจานดาวเทียม Infosat+นิวัฒนิอิเลคทรอนิค บุรีรัมย์ หนังสือเชิญชวน
49 ๒๙มกราคม๒๕๕๑ อบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการ สพท.บร.4 รร.เทพนคร คำสั่ง/วุฒิบัตร
    ครูและบุคลากรทางการศึกษา     4085012362551
50 ๒๑กุมภาพันธ์๒๕๕๑ โครงการตอบปัญหาธรรมะ"ทางก้าวหน้า" มูลนิธิธรรมกาย ชมรมพุทธศาสตร์สากล ประกาศนียบัตร 
51 ๒๘เม.ย.-๑ พ.ค. ๒๕๕๑ อบรมคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏบุรีรัมย์ ม.ราชภัฏบุรีรัมย์ วุฒิบัตร
52 ๘-๙ กรกฎาคม ๒๕๕๑ อบรมโครงการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการศึกษา สพท.บร.4 โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม เกียรติบัตร๐๔๐๘๕๐๒๔๒๖๑๓๑/๒๕๕๑
53 ๑๔-๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๑ โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโรคเบาหวาน โรงพยาบาลพุทไธสง เขื่อนสิรินธร อุบลฯ เกียรติบัตร
54 ๕-๑๐เมษายน๒๕๕๒ เข้าร่วมปฏิบัติธรรมโครงการฟื้นฟูศีลธรรม มูลนิธิธรรมกาย ชมรมพุทธศาสตร์สากล ประกาศนียบัตร 
55 ๖-๘เมษายน๒๕๕๒ อบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาชนต้นแบบ ชมรมพุทธศาสตร์สากล ค่ายสุทธสิริโสภา นม. ประกาศนียบัตร 
56 ๒๘-๓๐มิถุนายน๒๕๕๒ อบรมแต่งตั้งศูนย์เครือข่ายฟื้นฟูศีลธรรมโลก ชมรมพุทธศาสตร์สากล โรงแรมหินสวยน้ำใสระยอง ประกาศนียบัตร 
57 ๒๑  ตุลาคม ๒๕๕๒ เป็นกรรมการในการสอบแข่งขันบรรจุพนักงาน สพท.บร.4 ร.ร.บริหารธุรกิจรักไทย เกียรติบัตร
58 ๑๙มกราคม๒๕๕๓ ร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ ๑๐๐,๐๐๐ รูป เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เกียรติบัตร
59 ๒๓ มกราคม ๒๕๕๓ สนับสนุนการแข่งทักษะวิชาการครั้งที่๘ โรงเรียนนาโพธิ์ โรงเรียนนาโพธิ์ เกียรติบัตร
60 ๒๘กุมภาพันธ์๒๕๕๓ โครงการตอบปัญหาธรรมะ"ทางก้าวหน้า" ชมรมพุทธศาสตร์สากล ชมรมพุทธศาสตร์สากล ประกาศนียบัตร 
61 ๒๕-๒๗พฤษภาคม ๒๕๕๓ อบรมปฏิบัติการวิทยากรแกนนำการบูรณษการ สพท.บร.4 โรงแรมทองธารินทร์ วุฒิบัตร
62 ๙-๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ อบรมหลักสูตร การบูรณาการ ICT โรงเรียนนาโพธิ์ โรงเรียนนาโพธิ์ เกียรติบัตร
63 ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ อบรมทักษะการสอนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนาโพธิ์ โรงเรียนนาโพธิ์ เกียรติบัตร
64 ๑๑พฤศจิกายน๒๕๕๓ ประชุมสัมมนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ สพท.บร.4 โรงเรียนพุทไธสง เกียรติบัตร
65 ๑๖-๑๗ธันวาคม๒๕๕๓ ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยจำปาสัก สปก.ลาว ม.กรุงเทพธนบุรี ม.จำปาสัก สปก.ลาว เกียรติคุณบัตร
66 ๒๔-๒๖ธันวาคม๒๕๕๓ เข้าร่วมงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ สพฐ. อุดรธานี เกียรติบัตร
67 ๒๔-๒๖ธันวาคม๒๕๕๓ เข้าร่วมจัดนิทรรศการทางวิชาการ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก อุดรธานี เกียรติบัตร
68 ๑๗-๑๙มิถุนายน๒๕๕๔ โครงการปฏิบัติธรรมฟื้นฟูศีลธรรมโลก ชมรมพุทธศาสตร์สากล เขาใหญ่ นครราชสีมา ประกาศนียบัตร 
69 ๒๓-๒๕มิถุนายน๒๕๕๔ อบรมหลักสูตรครูไหมอาสา ศูนย์หม่อนเขต๔ น.ม. ศูนย์หม่อนไหมสุรินทร์ ประกาศนียบัตร 
## ๒๘กรกฎาคม ๒๕๕๔ อบรมเชิงปฏิบัติการปัญหาเอดสฺและการตั้งครรภ์ สสจ.บุรีรัมย์ โรงแรมเทพนคร เกียรติบัตร
## ๒๕-๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ โครงการค่ายคุณธรรมเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลเอดส์ โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม เกียรติบัตร
๗๒ ๒๗-๒๙ธันวาคม๒๕๕๔ เข้าร่วมงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ สพฐ. ม.ราชภัฏสารคาม เกียรติบัตร